Łączymy doświadczenie
z nowoczesnością i innowacyjnością

Certyfikujemy jakość i nowoczesność systemu kolei

Certyfikacja

Jesteśmy polską jednostką specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Posiadamy status Jednostki Notyfikowanej nr NB 2738 oraz Jednostki Wyznaczonej DeBo działającej w obszarze dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei.


PCA

Posiadamy pełne uprawnienia do realizacji procesów w obszarze wszystkich podsystemów i składników interoperacyjności, w tym: „Infrastruktura”, „Energia”, „Sterowanie” oraz „Tabor”. Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest w szczególności otrzymaniem przez naszą jednostkę Akredytacji nr AC 201 – Polskiego Centrum Akredytacji, Autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Notyfikacji Komisji Europejskiej NB 2738.

Infrastruktura

Energia

Sterowanie

Tabor

Jednostka Inspekcyjna AsBo

INFRACERT TSI jest polską Jednostką Inspekcyjną, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji nr AK 034. Posiadamy pełne uprawnienia do realizacji procesów inspekcji w obszarze wszystkich podsystemów strukturalnych: „Tabor”, „Sterowanie - urządzenia pokładowe”, „Sterowanie - urządzenia przytorowe”, „Infrastruktura”, „Energia” oraz funkcjonalnych: „Ruch kolejowy”, „Utrzymanie” oraz „Aplikacje telematyczne”. Działamy w oparciu o wdrożone wewnętrzne procedury, zgodne z wymaganiami dokumentów normatywnych, w tym m.in.: PN-EN ISO/IEC 17020 – wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje oraz Rozporządzeniem nr 402/2013 w sprawie Wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym.

PCA

Kontrahenci i Partnerzy

W trakcie wieloletniej działalności na rynku kolejowym, realizowaliśmy zadania dla czołowych polskich i zagranicznych firm branży kolejowej.


Grupa ZUE S.A.
Mosty Gdynia
Grupa Trakcja
4TramCar
CE Project Group

Projekty

Infracert TSI sp. z o.o. w konsorcjum z SIM Factor Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2022 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn: „Interakcyjna gra symulacyjna z immersyjnym fotelem gamingowym odwzorowującym dynamikę obiektów rzeczywistych zapewniająca silną interakcję z grą i otoczeniem – Insignic” (POIR.01.01.01-00-0159/22..
Budżet projektu: 13 257 505.05 PLN
Dofinansowanie dla Infracert TSI: 7 095 000,00 PLN
Czas trwania projektu: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.
Cel projektu: Opracowanie systemu złożonego z interaktywnych foteli (w wersji gamingowej (b2c – gracz) i Enterprise (b2b – synek symulatorowy)) wyposażonych w mechanizmy precyzyjnego agregowania stanu użytkownika (przez interfejsy ruchowe oraz parametry fizjologiczne) do sterowania grą, który odwzorowywać będzie bodźce (audio, haptyka, ruch) wywierane na użytkownika – zamodelowane poprzez komponent inteligentnej konwersji świata rzeczywistego do postaci cyfrowych scen wirtualnych.


Grupa ZUE S.A.